Stadgar för GothCons Vänner

Stadgar för GothCons Vänner

§1. Föreningens namn

Föreningens namn är GothCons Vänner.

§2. Föreningens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborg kommun.

§3. Föreningsform

Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sveriges roll- och konfliktspelsförbund.

§4. Syfte

Föreningens syfte är att stödja och förbättra spelarrangemang inom Göteborgsområdet.

§5. Oberoende

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6. Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§7. Medlemmar

Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem. Medlemskapet gäller per kalenderår. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§8. Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt en (1) till tre (3) ledamöter. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

§9. Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§10. Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§11. Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast påskhelgen varje år. Styrelsen beslutar om exakt tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Kallelse sker genom föreningens hemsida och meddelas GothCons styrelse.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 1. mötets öppnande
 2. mötets behörighet
 3. val av mötets ordförande
 4. val av mötets sekreterare
 5. val av två personer att justera protokollet
 6. styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 7. ekonomisk berättelse för förra året
 8. revisorernas berättelse för förra året
 9. ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 10. årets verksamhetsplan
 11. årets budget och fastställande av medlemsavgift
 12. val av årets styrelse
 13. val av årets revisor
 14. val av årets valberedare
 15. övriga frågor
 16. mötets avslutande

§12. Extra årsmöte

Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen avhanndlas.

§13. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§14. Rösträtt

Endast fullt betalande närvarande medlemmar har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§15. Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§16. Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.

För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röseter. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Andring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§17. Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas om minst fem medlemmar vägrer godkänna upplösningnen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

Historik

Proposition om sista dag ordinarie årsmöte

Godkänd 2014-04-18.

Paragraf 11 "Ordinarie årsmöte" lyder idag "Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 28 februari varje år." Eftersom GothCon är det tillfälle som säkrast samlar flest av föreningens medlemmar och intressenter är det naturligt att hålla årsmötet på GothCon. Styrelsen föreslår därför ny ordalydelse: "Ordinarie årsmöte ska hållas senast påskhelgen varje år."

Proposition om föreningens syfte

Godkänd 2012-02-15, bekräftad 2013-03-29.

Styrelsen föreslår att paragraf 4 "Föreningens syfte" ändras från "Föreningens syfte är att stödja och förbättra större spelkonvent inom Göteborgsområdet, samt att spela spel" till "Föreningens syfte är att stödja och förbättra spelarrangemang inom Göteborgsområdet." Styrelsens motivering till denna ändring är att öppna för GothCons Vänner att stödja även mindre arrangemnang.

Proposition om utlysning av årsmöte

Godkänd 2012-02-15.

Paragraf 11 "Ordinarie årsmöte" innehåller krav på att kallelse ska ske via GothCons hemsida. Detta blir problematiskt nu när GothCons Vänner arbetar med större frihet från GothCon. Styrelsen föreslår därför att skrivningen ändras från: "Kallelse sker genom GothCons hemsida"  till "Kallelse sker genom föreningens hemsida och meddelas GothCons styrelse."