Rekonstitutionerande stämma för GothCons Vänner 2017

Bakgrund

Föreningen GothCons vänner har under 2106 varit vilande och har inte haft verksamhet eller hållit ordinarie stämma. Agerande ordförande har nu beslutat att försöka återuppta verksamheten och kallar därför till extra stämma i syfte att rekonstitutionera föreningen.

Tid och plats

GothCons Vänners ordinarie stämma hålls på Långängen 41a onsdag 20 juni 2017, i Göteborg. Alla medlemmar, stödjande och intressenter hälsas hjärtligt välkomna.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av justeringsmän
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Redovisning av nuläge
 8. Fastslå medlemsavgift
 9. Budget och verksamhet för 2017
 10. Val av ny styrelse
 11. Val av ny revisor
 12. Val av ny valberedning
 13. Övriga frågor
 14. Tid och plats konstitutionerande styrelsemöte för nya styrelsen
 15. Mötets avslutande