Rekonstitutionerande stämma för föreningen GothCons vänner 2017-06-20

Not: föreningen GothCons vänner har under 2106 varit vilande och har inte haft verksamhet eller hållit ordinarie stämma. Agerande ordförande har nu beslutat att försöka återuppta verksamheten och kallar därför till extra stämma i syfte att rekonstitutionera föreningen.

1. Birger öppnar mötet och hälsar alla välkomna

2. Mötet finner sig korrekt utlyst per GCVs webbsida

3. Stämman nominerar och väljer sittande mötesordförande Birger Hanning

4. Stämman nominerar och väljer sittande mötessekreterare Anders Qvist

5. Stämman utser Nicklas Kärrstrand till justerare och tillika rösträknare

6. Mötet fastställer dagordningen som den annonserats

7. Ordförande föredrar föreningens nuläge

 • bakgrund i GothCon
 • tiden med Studiefrämjandet med problematiskt sena bekräftelser på föreslagna budgetar
 • bytet till Vuxenskolan och sekvensen med framgångsrika, mindre arrangemang
 • Galore drog 40 besökare och nästan 40 arrangörer 2015
 • Galore 2016 blev inställt
 • Galore 2017 är utlyst, intresse verkar finnas
 • föreingens kassa uppgår till 2500 SEK
 • emedan föreningen varit vilande föreligger ingen revisionsberättelse för 2016

8. Medlemsavgift diskuteras, där förslagen är 0 och 100 SEK. Konsensus uppnås och medlemsavgift fastslås till 100 SEK

9. Stämman fastställer att budgetram för verksamhetsåret är kostnadsneutral. Birger föredrar verksamhetsplanen:

 • att genomföra Galore 2017; inget annat är planerat.
 • stämman bifaller verksamhetsplanen som föredragen.

10. Val av styrelse: förslag från Birger

 • ordförande Birger Hanning (19760315-4852), kassör Johan Englund (19710719-4958), ledamot Rickard Törnblom (19851102-6612; sekreterare), ledamot Anders Qvist (19720626-4892), ledamot Tobias Eliasson (19820617-4636), suppleant Nicklas Kärrstrand (19750802-4838)
 • stämman bifaller förslaget

11. Magnus Haglund är tillfrågad som revisor och har accepterat. Stämman väljer Magnus.

12. Val av valberedare: liksom tidigare år väljer stämmand att inte utse någon valberedare.

13. Övriga frågor: stämman fastslår formellt stadgarna i sin nuvarande form. Inga andra övriga frågor.

14. Tid och plats för styrelsens konstitutionerande möte: direkt efter stämman.

15. Birger avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Konsitutionerande styrelsemöte 2017-06-20

1. Mötet väljer Anders Qvist (sittande) till mötessekreterare.

2. Roller i styrelsen: Richard Törnblom som sekreterare

3. Firmateckning: ordförande (Birger Hanning; 19760315-4852) och kassör (Johan Englund; 19710719-4958) var för sig

4. Tid för nästa styrelsemöte: Tillträdande sekreterare skickar Doodle för 3:e, 5:e och 9:e juli

5. Diskussion om arrangörsträff I början av augusti. Inget beslut.

6. Mötet avslutas.