Ordinarie årsmöte GothCons Vänner 29 mars 2013

Tid och plats

GothCons Vänners ordinarie årsmöte hålls i föreningens sal S206 på GothCon (Hvitfeldska gymnasiet) fredagen 29:e mars, klockan 15:15.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av justeringsmän
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Redovisning, revision och styrelsens ansvarsfrihet
 8. Fastslå medlemsavgift
 9. Budget och verksamhet för 2013
 10. Bekräftande av stadgar inklusive stadgeändringar (se nedan)
 11. Val av ny styrelse
 12. Val av ny revisor
 13. Val av ny valberedning
 14. Övriga frågor
 15. Första styrelsemöte för nya styrelsen
 16. Mötets avslutande

Proposition 1: stadgeändring

Styrelsen föreslog förra året att paragraf 4 "Föreningens syfte" ändras från "Föreningens syfte är att stödja och förbättra större spelkonvent inom Göteborgsområdet, samt att spela spel" till "Föreningens syfte är att stödja och förbättra spelarrangemang inom Göteborgsområdet." Stadgarna kräver att ändring av syftesformulering sker med likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie stämmor.