Kallelse till ordinarie stämma GothCons Vänner 2015

Tid och plats

GothCons Vänners ordinarie stämma hålls på GothCon söndag 5 april kl 13:00, Hvitfeldska Gymnasiet i Göteborg. Sal V313.  Alla medlemmar, stödjande och intressenter hälsas hjärtligt välkomna.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av justeringsmän
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Redovisning, revision och styrelsens ansvarsfrihet
 8. Fastslå medlemsavgift
 9. Budget och verksamhet för 2015
 10. Propositioner från styrelsen (se nedan)
 11. Val av ny styrelse
 12. Val av ny revisor
 13. Val av ny valberedning
 14. Övriga frågor
 15. Tid och plats konstitutionerande styrelsemöte för nya styrelsen
 16. Mötets avslutand