Kallelse till ordinarie stämma GothCons Vänner 2014

Tid och plats

GothCons Vänners ordinarie stämma hålls på GothCon fredag 18 april kl 10:00, i sal V313. Alla medlemmar, stödjande och intressenter hälsas hjärtligt välkomna.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av justeringsmän
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Redovisning, revision och styrelsens ansvarsfrihet
 8. Fastslå medlemsavgift
 9. Budget och verksamhet för 2014
 10. Propositioner från styrelsen (se nedan)
 11. Val av ny styrelse
 12. Val av ny revisor
 13. Val av ny valberedning
 14. Övriga frågor
 15. Tid och plats konstitutionerande styrelsemöte för nya styrelsen
 16. Mötets avslutande

Proposition om sista dag ordinarie årsmöte

Paragraf 11 "Ordinarie årsmöte" lyder idag "Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 28 februari varje år." Eftersom GothCon är det tillfälle som säkrast samlar flest av föreningens medlemmar och intressenter är det naturligt att hålla årsmötet på GothCon. Styrelsen föreslår därför ny ordalydelse: "Ordinarie årsmöte ska hållas senast påskhelgen varje år."