Kallelse till extra stämma 2011-12-28 kl 20:00 i Spelets Hus

Bakgrund

Till 2011 införde Ungdomsstyrelsen krav på att alla föreningar som får aktivitetsbidrag genom ungdomsförbunden (i detta fall Sverok) ska ha minst 60% medlemmar under 26 år. Detta drabbar GothCons Vänner som för närvarande har 48% av sina medlemmar under 26 år. Aktivitetsbidraget för GCV är cirka 8000 kronor så det är ett problem.

Styrelsens förslag

Styrelsen föreslår därför att GothCons Vänner inför stödjande medlemskap till vilken alla medlemmar över 26 år som inte invänder däremot flyttas över. Den enda skillnaden mellan ordinarie och stödjande medlem är att stödjande medlem inte har rösträtt på ordinarie årsmöte (vilket är Ungdomsstyrelsens krav för att person ska räknas som medlem). Medlemsavgift och övriga förmåner förblir desamma för fulla och stödjande medlemmar.

Medlem äger självklart rätt att uppgradera sitt stödjande medlemskap till fullt medlemskap när som helst, även under det att närvaro tas upp för ordinarie årsmöte. Uppgradering meddelas till valfri medlem i styrelsen och kan göras muntligen. Uppgradering kan meddelas från och med nu och kommer att träda i kraft omedelbart efter extra stämman om styrelsens förslag antas. Du som vill meddela uppgradering kan göra detta till gcv-uppgradering at quest windwards net.

Dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Behörig utlysning
  3. Val av mötesordförande
  4. Val av mötessekreterare
  5. Val av två protokolljusterare
  6. Mötet tar ställning till styrelsens förslag om stödjande medlemskap
  7. Övriga frågor
  8. Mötets avslutande